BAKGRUND

Som företag och enskild fastighetsmäklare är vi på Oscars en förebild. Det handlar inte i första hand om vad som sägs utan våra värderingar ska också vara tydliga i vårt handlande. Ett tydligt samband mellan ord och handling ska eftersträvas.

GRUNDVÄRDEN OCH ETISK POLICY

  • Att hantera varje förmedlingsuppdrag kvalitetsmedvetet, seriöst och med stort ansvar.
  • Att sträva efter att upprätthålla Oscars Fastighetsmäkleris goda namn och rykte.
  • Att måna om att bemöta kollegor, medarbetare, kunder och alla övriga människor med respekt och ödmjukhet, oavsett kön, roll, social bakgrund,kunskap eller ålder.
  • Att vara väl förtrogen och i allt verka för god fastighetsmäklarsed mot kunder, kollegor och allmänhet.
  • Att följa Fastighetsmäklarlagen, och FMI:s föreskrifter samt i övrigt på lämpligt sätt följa de bestämmelser som föreligger.
  • Att inte uttala sig nedsättande om konkurrerande kollega eller firma.
  • Att följa FMI:s regelverk samt att även i övrigt på lämpligt sätt uppfylla de förpliktelser som kan följa av fastighetsmäklar- verksamheten samt att på intet sätt kringgå FMI:s regelverk eller beslut.
  • Att uppträda korrekt och adekvat i de sammanhang där skrivna regler saknas.
  • Att sträva efter att beslut på Oscars Fastighetsmäkleri fattas på ett sätt som präglas av öppenhet, tydlighet, saklighet och medinflytande.
  • Att fortlöpande medverka till att utveckla och förbättra Oscars Fastighetsmäkleri.
Oscars fastighetsmäkleri Storgatan 29 114 55 Stockholm Telefon: 08 545 675 00 info@oscarsmakleri.se